Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

GOPS realizuje zadania własne i zlecone.


Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
14) dożywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i podnoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
17) sporządzanie sprawozdawczości,
18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.


Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w  naturze,
3) prowadzenie i zapewnianie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i  realizacja programów osłonowych.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy należy:

1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia,
2) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z  zaburzeniami psychicznymi,
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
4) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Gmina Wojaszówka
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x