Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

Gminny Program Rewitalizacji

 

- logotyp_rewitalizacja_12_2016.jpg


31-05-2017

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka
na lata 2016–2026

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Wojaszówka dnia 12.05.2017 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 przez wymagane instytucje wyznaczając 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016-2026.

Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załącznikach umieszczonych poniżej.

Pismem z dnia 12.05.2017 r. Wójt Gminy Wojaszówka wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016-2026 na podstawie art. 47 i art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

W piśmie z dnia 29 maja 2017 r. znak: WOOŚ.410.149.2017.PW.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyjaśnił, iż ze względu na zakres i charakter działań Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 i z uwagi na ich parametry nie będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym dla ww. Programu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Do pobrania:

Informacja podsumowująca zaopiniowanie GPR Wojaszówka
Wojaszówka_rejestr zgłoszonych opinii_GPR

Gmina Wojaszówka


29-05-2017

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka wraz z załącznikami

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwałyzmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.04.2017 r. do dnia 28.05.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyznaczenia obszarów”;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyznaczenia obszarów”;
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro) w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zmiany wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji w dniu 5 maja 2017 roku o godz. 13:00 w Domu Strażaka w Przybówce.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 21.04.2017 r. w następujących formach:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pokoju nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami, tj. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Wojaszówka i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka, dostępne były od 28.04.2017 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pokoju nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 05.05.2017 r. w Domu Strażaka w Przybówce o godz. 13:00.

Podczas spotkań przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi obszarów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wójt Gminy Wojaszówka


12-05-2017

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 05.05.2017 r. o godz. 13:00w Domu Strażaka w Przybówce.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pokoju nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 05.04.2017 r. w następujących formach:
– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl),
– na stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji),
– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojaszówka.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026, dostępne były od 12.04.2017 r.:
– w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pokoju nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji) oraz na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 05.05.2017 r. o godz. 13:00w Domu Strażaka w Przybówce. W spotkaniu wzięło udział 23 osoby.
Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Wójt Gminy Wojaszówka


 28-04-2017

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu
Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Wojaszówka

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Wojaszówka

Zakres konsultacji społecznych obejmuje zmianę wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka. Zmiana polegać będzie na wyłączeniu z obszaru rewitalizacji niezamieszkałych części sołectwa Wojaszówka. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i opinii dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.04.2017 r. do dnia 28.05.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyznaczenia obszarów”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyznaczenia obszarów”.
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro) w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zmiany wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji w dniu 5 maja 2017 roku w Domu Strażaka w Przybówce.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały zmieniającej wraz z załącznikami dostępne są od dnia 28.04.2017 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pokoju nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www. wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański

Załączniki:
1. Mapa obszaru zdegradowanego.
2. Mapa podobszarów rewitalizacji.
3. Projekt uchwały.
4. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
5. Formularz zgłaszania uwag - DOC
6. Formularz zgłaszania uwag - PDF


 27-04-2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkanie w ramach konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 oraz Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka w ramach konsultacji społecznych, które odbędą się w dniu 5 maja 2017 roku o godz. 13:00 w Domu Strażaka w Przybówce.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja podobszarów rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także, zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Omówiona zostanie również propozycja zmiany wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.

           
Sławomir Stefański
Wójt Gminy Wojaszówka


 

21-04-2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu
Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka

Zakres konsultacji społecznych obejmuje zmianę wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka. Zmiana polegać będzie na wyłączeniu z obszaru rewitalizacji niezamieszkałych części sołectwa Wojaszówka. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i opinii dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.04.2017 r. do dnia 28.05.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyznaczenia obszarów”;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyznaczenia obszarów”;
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro),  w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu;
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zmiany wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały zmieniającej wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 28.04.2017 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pokoju nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański


12-04-2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”;
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro),  w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu;
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański

Załączniki:
1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 (Projekt 1.0).
2. Formularz zgłaszania uwag - DOCX
    Formularz zgłaszania uwag - PDF


 

05-04-2017

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wojaszówka zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 12.04.2017 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Z poważaniem,
Sławomir Stefański
Wójt Gminy Wojaszówka


 30-03-2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026, które odbędą się 6 kwietnia 2017 roku, w Domu Strażaka w Łękach Strzyżowskich, zgodnie z następującym harmonogramem:
– spotkanie informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami obszaru rewitalizacji – godz. 11:30;
– spotkanie z potencjalnymi partnerami projektów rewitalizacyjnych – godz. 12:30.

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją, a także wyznaczone na terenie gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także określenie najważniejszych problemów i potencjałów charakteryzujących wyznaczony obszar rewitalizacji. Poczynione zostaną pierwsze próby określenia głównych założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów obszaru rewitalizacji.

Sławomir Stefański
Wójt Gminy Wojaszówka


 29-03-2017


OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXVII/235/2017 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Wojaszówka
Uchwały Nr XXIX/251/2017
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXVII/235/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2017/705/.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej Gminy Wojaszówka: www.wojaszowka.pl, w zakładce Gminny Program Rewitalizacji, na stronie Gminy Wojaszówka w Biuletynie Informacji Publicznej: www.wojaszowka.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojaszówka.

Z poważaniem,
Sławomir Stefański
Wójt Gminy Wojaszówka


28-03-2017

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026, Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 4 kwietnia 2017 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,
b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,
c) bezpośrednio do pokoju nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Wojaszówka.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,
Sławomir Stefański
Wójt Gminy Wojaszówka

Załączniki do pobrania:
1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji
2. Fiszka projektowa - PDF
    Fiszka projektowa - DOCX

 


22-02-2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXVII/234/2017 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wojaszówka (GPR) oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Wojaszówka w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 10 marca 2017 roku włącznie.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
3) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Wojaszówka. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Wojaszówka zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Do pobrania
Regulamin Komitetu Rewitalizacji
Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji - pdf
Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji - docx

Wójt Gminy Wojaszówka


08-02-2017

INFORMACJA 
podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.02.2017 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji";
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji";
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkań konsultacyjno-informacyjnych z interesariuszami rewitalizacji  (przedstawicielami sektorów gospodarczego, społecznego i publicznego), które odbyły się w dniu 27.01.2017 r. o godz. 11:00, 12:30 i 14:00. Na spotkaniach przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 28.12.2016 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl);
- na stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”;
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojaszówka.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem, tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, dostępne były od 05.01.2017 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem były spotkania konsultacyjno-informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w dniu 27.01.2017 r. o godz. 11:00, 12:30 i 14:00. Uczestniczyło w nich łącznie 25 osób.

Podczas spotkania przedstawione została propozycja zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag/wniosków.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

  Wójt Gminy Wojaszówka


08-02-2017

INFORMACJA

podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka wraz z załącznikami

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka wraz z załącznikami, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.02.2017 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów";
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów";
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkań konsultacyjno-informacyjnych z interesariuszami rewitalizacji  (przedstawicielami sektorów gospodarczego, społecznego i publicznego), które odbyły się w dniu 27.01.2017 r. o godz. 11:00, 12:30 i 14:00. Na spotkaniach przedstawiona została propozycja zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 28.12.2016 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl);
- na stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl);
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wojaszówka.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami, tj. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Wojaszówka i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka, dostępne były od 05.01.2017 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem były spotkania konsultacyjno-informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w dniu 27.01.2017 r. o godz. 11:00, 12:30 i 14:00. Uczestniczyło w nich łącznie 25 osób.

Podczas spotkań przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi wyznaczonych obszarów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłaszania uwag podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 Wójt Gminy Wojaszówka


20-01-2017

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wojaszówka zaprasza interesariuszy rewitalizacji* na spotkania konsultacyjno-informacyjne w ramach konsultacji społecznych projektów:

1. Uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka,

2. Uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

które odbędą się w dniu 27 stycznia 2017 roku w Domu Ludowym w Ustrobnej, zgodnie z następującym harmonogramem:

1. 11:00 – dla przedstawicieli sektora gospodarczego (przedsiębiorcy i rolnicy);

2. 12:30 – dla przedstawicieli sektora społecznego (organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańcy);

3. 14:00 – dla przedstawicieli sektora publicznego (Radnych i Instytucji Publicznych).

Na spotkaniach przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Wojaszówka, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniona będzie możliwość złożenia uwag i opinii.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji „interesariuszami rewitalizacji” są:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


05-01-2017

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 05.01.2017r. do dnia 04.02.2017r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne są od dnia 05.01.2017 r.:
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański

Do pobrania:
Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszarów
Poglądowy obszar zdegradowany
Poglądowy obszar rewitalizacji
Projekt uchwały
formularz konsultacyjny (WORD)
formularz konsultacyjny (PDF)


05-01-2017

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Uchwały Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 05.01.2017r. do dnia 04.02.2017r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro), w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne są od dnia 05.01.2017 r.:
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Wojaszówka
Sławomir Stefański

Do pobrania:
Projekt uchwały
formularz konsultacyjny (WORD)
formularz konsultacyjny (PDF)


28-12-2016

 OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Wojaszówka

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu
Uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.02.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”;
c) bezpośrednio do pok. nr 2 (II piętro)  w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, w pok. nr 2 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 05.01.2017 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pokoju nr 2 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www. wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Wójt Gminy Wojaszówka


28-12-2016

 OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Wojaszówka
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Wójt Gminy Wojaszówka
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu
Uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 05.01.2017 r. do dnia 04.02.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@wojaszowka.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 2 (II piętro) w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pokoju nr 2 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Gminy Wojaszówka.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 05.01.2017 r.:
• w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka w pokoju nr 2 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Wojaszówka (www.wojaszowka.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.wojaszowka.bip.gov.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 Wójt Gminy Wojaszówka


INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG BADANIA ANKIETOWEGO
REWITALIZACJA W GMINIE WOJASZÓWKA

W związku z przystąpieniem przez Gminę Wojaszówka do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojaszówka na lata 2016–2026 w dniach od 5 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 22 osoby. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: pozyskanie inwestorów zewnętrznych, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych, stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej oraz rozwój mikro i małej przedsiębiorczości. Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku „Wyniki badania ankietowego – Gmina Wojaszówka” oraz pod poniższym adresem internetowym:

https://www.interankiety.pl/interwyniki/4a7NgKGR

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wojaszówka.

do pobrania --> Wyniki badania ankietowego

Gmina Wojaszówka


GMINA WOJASZÓWKA ROZPOCZYNA PROCES DIAGNOSTYCZNY
NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO
I OBSZARU REWITALIZACJI

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy Wojaszówka rozpoczyna działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy  Wojaszówka na lata 2016–2026 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014–2020
zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej
i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac jest całościowa diagnoza Gminy Wojaszówka umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału
w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/i/4a7NgKGR

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 14.11.2016 r.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Z poważaniem Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka

- logotyp_rewitalizacja_12_2016.jpg

 


Gmina Wojaszówka
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x