Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa
Znajdujesz się w: Strona główna / Karta dużej rodziny

Karta dużej rodziny

 

 

Karta Dużej Rodziny jest integralną częścią rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. Poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 )

Celem programu jest:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać członkowie rodziny wielodzietnej, (przez rodzinę wielodzietną rozumie sie rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) bez względu na jej dochód. Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony.

W przypadku dzieci należy wziąć pod uwagę ograniczenia wiekowe, pozostawanie w rodzinnej pieczy zastępczej, kontynuowanie nauki lub konieczność posiadania przez nie określonego stopnia niepełnosprawności. Zatem Karta będzie wydawana w przypadku dziecka:

1) małoletniego – do ukończenia 18. roku życia;

2) pełnoletniego – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

4) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) w wieku powyżej 18. roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny z wymaganymi dokumentami do wglądu składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojaszówce w godzinach od 7.00 – 15.00.

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o wydanie  Karty Dużej Rodziny, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny
Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym. Karta zawierała będzie m. in.  numer Karty, imię i nazwisko członka rodziny oraz numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności, logo programu. Zmiana zawartych w Karcie danych wymagać będzie wydania nowej Karty. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18. roku życia i osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty
W przypadku zgubienia, kradzieży Karty lub jej utracenia w inny sposób, na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydawany będzie duplikat Karty.

Wykaz uprawnień i partnerów programu Karta Dużej Rodziny - Pobierz

- acrobat.jpg Pobierz   - WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

Na terenie województwa podkarpackiego od ponad roku funkcjonuje także Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Zasady jej wydawania oraz charakter zniżek, do których upoważnia, są podobne.

Odwiedź stronę Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x