Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

Nowe zasady odbioru odpadów

 

Szanowni Państwo !


Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasową „politykę śmieciową" w naszym kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na jednostki samorządu terytorialnego.
Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad jakie będą nas wszystkich obowiązywały od roku 2013 w świetle nowych przepisów, tak abyśmy mogli razem wejść w nowy system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.
1. Pierwszym i podstawowym elementem systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców obowiązkiem pozbywania się odpadów komunalnych w sposób selektywny, tak aby móc spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych. Odpady z terenu Gminy mają trafiać na regionalną instalację do przetwarzania odpadów lub na instalacje zastępcze znajdujące się na terenie naszego województwa, określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
2. Rady Gmin zostały zobligowane do przyjęcia pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami na ich terenie. Rada Gminy Wojaszówka podjęła już stosowne uchwały, których treść jest dostępne do wglądu na stronie www.wojaszowka.bip.krosoft.pl/ w zakładce uchwały Rady Gminy.
3. Od 1 kwietnia 2014 r. na podstawie podjętej Uchwały nr XLIV/286/2014  z dnia 24 stycznia 2014 r. Rady Gminy Wojaszówka  zostały  obniżone stawki opłat za odpady komunalne

 -  Za odpady zbierane selektywnie  –  5,00 zł / osobę / miesiąc

-   Za odpady zbierane nieselektywnie   -   10,00 zł / osobę / miesiąc

W związku ze zmianą danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  poprzez sołtysów albo bezpośrednio do Urzędu Gminy  nową deklarację w terminie do 10 marca 2014 r.

Ponadto informuję, że każdy właściciel nieruchomości bez wezwania dokonuje wpłaty, zgodnie z naliczoną kwotą w deklaracji  - nie będą do mieszkańców wysyłane faktury/rachunki.

W przypadku niezłożenia deklaracji wydana zostanie przez Wójta decyzja administracyjna określająca wysokość należnej opłaty.
4. Wysokość opłaty z danej nieruchomości określa jej właściciel w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mnożąc liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość przez odpowiednią stawkę.
Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na obszarze gminy Wojaszówka, zobowiązani są do złożenia Wójtowi Gminy Wojaszówka wypełnionej deklaracji:
1) pierwsza w terminie do 31.03.2013 r.
2) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe będzie istniała możliwość dokonania korekty. Podstawą do jej wprowadzenia będzie:
a) zaświadczenie o prowadzeniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki,
b) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju,
c) zaświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
5. Właściciele nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Wojaszówka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:

Terminy płatności;

  1. za styczeń, luty, marzec  - do 15 marca
  2. za kwiecień, maj, czerwiec  -  do 15 maja
  3. za lipiec, sierpień, wrzesień   -  do 15 września
  4. za październik, listopad, grudzień  do  15 listopada

Opłaty można również wnosić w okresach miesięcznych.

Forma płatności

  1. Kasa Urzędu Gminy w Wojaszówce w godz. Od 7.15  -  14.15 od poniedziałku do piątku,
  2. W drodze inkasa  -  na inkasentów wyznacza się sołtysów odpowiednich sołectw,
  3. Przelew bankowy na rachunek Gminy Wojaszówka nr 76 8642 1083 2002 8321 9616 0001 tytułem: opłata za odpady komunalne.
6. Od 1 lipca 2013 r. zostanie zmodyfikowany obecny system gospodarowania odpadami przez mieszkańców. Na terenie gminy Wojaszówka funkcjonował będzie nowy system segregacji odpadów z podziałem na:

- do worka na odpady w kolorze zielonym należy wrzucać opakowania szklane (kolorowe i  bezbarwne),
- do worka na odpady w kolorze pomarańczowym należy wrzucać opakowania z metalu, tworzyw sztucznych, papier, opakowania wielomateriałowe,
- do worka w kolorze niebieskim należy wrzucać pozostałe odpady po segregacji (w tym pampersy),
- do worka w kolorze brązowym należy wrzucać odpady ulegające biodegradacji.

7. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych w workach koloru czarnego.

8. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach z umieszczonym na nich czytelnym nazwiskiem właściciela nieruchomości, z częstotliwością:
- odpady segregowane jeden raz w miesiącu,
- odpady zmieszane jeden raz w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień.
- ponadto gmina realizować będzie zbiórkę innych odpadów powstających na nieruchomościach, tj. odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, baterii, akumulatorów - raz w roku.

Mieszkańcy będą mogli wywozić odpady, które nie będą podlegały odbiorowi z ich nieruchomości do utworzonego punktu selektywnej zbiórki gdzie będą przyjmowane bezpłatnie.
9. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych służą znormalizowane pojemniki o pojemności 120 l oraz worki 60 l i 120 l z folii LDPE.

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniających następujące normy:
1) pomarańczowych, z przeznaczeniem na papier, tworzywa sztuczne, opakowania metalowe 120 l,
2) zielonych, z przeznaczeniem na szkło 60 l,
3) niebieskich odpady pozostałe po segregacji 60 l,
4) brązowych, z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji 60 l.

Właściciele nieruchomości w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym otrzymują na kwartał worki w ilości:
1) prowadzący selektywną zbiórkę odpadów
a) przy 1 do 3 osobach - 4 worki zielone, 4 worki pomarańczowe i 6 worków niebieskich,
b) powyżej 3 osoby - 6 worków zielonych, 8 worków pomarańczowych i 10 worków niebieskich,
2) prowadzący nieselektywną zbiórkę odpadów:
a) przy 1 do 3 osobach - 9 worków czarnych,
b) powyżej 3 osoby — 18 worków czarnych,

Właściciele nieruchomości w zamian za uiszczaną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez względu na liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym otrzymują na kwartał 4 worek brązowy.
Worki otrzymać będzie można u sołtysów poszczególnych sołectw i w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
10. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu odbierze od mieszkańców odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie. Częstotliwość wywozu odpadów będzie raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony mieszkańcom po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą (przedsiębiorcą) na wywóz i zagospodarowanie odpadów.
11. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: placówek handlowych, zakładów usługowych, przemysłowych tj. tych z których gmina nie będzie odbierać odpadów, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
12.Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wojaszówce.
13. Właściciele nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy winni wypowiedzieć umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych z ich nieruchomości w takim terminie aby przestały obowiązywać od 1 lipca 2013 r. bowiem od tego dnia obowiązek odbioru odpadów od osób fizycznych przejmuje Gmina.
14. Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o obowiązujących aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdują się także na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

DOKUMENTY DO POBRANIA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

W związku z wprowadzeniem na terenie gminy Wojaszówka nowego systemu gospodarowania odpadami prezentujemy harmonogram odbioru odpadów w okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 roku.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowym harmonogramem oraz o przestrzeganie terminów dla różnych rodzajów odpadów: niesegregowanych i pozostałych po segregacji, segregowanych, ulegających biodegradacji i zielonych.

 
 - harmonogram_styczen_grudzien_2017.jpg
 

INFORMACJA

Od 16 sierpnia 2013r., na terenie gminy Wojaszówka funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustrobnej.

Do PSZOK mieszkańcy gminy Wojaszówka mogą oddawać:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,

b) odpady budowlane (gruz budowlany), szkło budowlane,

c) odpady niebezpieczne typu: leki, farby, lakiery,  środki ochrony roślin wraz z opakowaniami,

d) odpady wielkogabarytowe,

e) zużyte opony,

f) popiół paleniskowy.

Wszystkie odpady powinny być posegregowane. Pozostawienie odpadów w PSZOK jest nieodpłatne.

Godziny pracy PSZOK:

piątek - 10:00 – 17:00

sobota -  9:00 – 15:00

INFORMACJA

Osoby które nie są podłączone do kanalizacji mogą skorzystać z usług podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wywozu ścieków:
1.                  Zdzisław Niemczyk, Przybówka 171, tel. 13 43 85 423
2.                  Kółko Rolnicze w Jaszczwi, tel. 13 43 12 264
3.                  REMONDIS KROeko sp. z o.o. w Krośnie, tel 13 47 48 480
4.                  Anatol Klatka, Świerzowa Polska, tel. 13 43 18 104
5.                  Usługi Rolnicze Lubaś Stanisław, Jaszczew 150, 38-460 Jedlicze

Firmy te posiadają zezwolenie Wojta Gminy Wojaszówka na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych oraz transportu.

Konieczne jest pompowanie i wywożenie nieczystości płynnych z szamb.

 

Gmina Wojaszówka
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x